รายละเอียดการติดต่อ

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ห้อง 314 ชั้น 3 อาคารวิศวกรรมโยธา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 0-2181-1770
Fax : 0-2181-1768
Facebook : @infra.chula

ฟอร์มติดต่อ

Engine by shopup.com