บุคลากร

หัวหน้าศูนย์ฯ รศ.ดร.บุญชัย แสงเพชรงาม

ที่ปรึกษาศูนย์ฯ รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล

ที่ปรึกษาศูนย์ฯ ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล

ที่ปรึกษาศูนย์ฯ ผศ.ดร.สืบสกุล พิภพมงคล

 

รศ.ดร.ไพศาล สันติธรรมนนท์

ศ.ดร.เกษม ชูจารุกุล

 
 

ดร.ธีทัต เจริญกาลัญญูตา

 

รศ.ดร.นคร กกแก้ว

รศ.ดร.ธนารัตน์ ชลิดาพงศ์

รศ.ดร.ทศพล ปิ่นแก้ว

ผศ.ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ

รศ.ดร.จิตติชัย รุจนกนกนาฎ


26 พฤษภาคม 2563

ผู้ชม 333 ครั้ง

Engine by shopup.com